REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului Cea mai Frumoasă Fațadă

CAPITOL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului Cea mai Frumoasă Fațadă.

Art.2 Prezentul Regulament s-a elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 lit. g) al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 305/2013, astfel cum a fost modificat prin H.C.G.M.B. nr. 145/2017, respectiv prevederile H.C.G.M.B nr. 146/2017 privind împuternicirea Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti - ARCUB pentru organizarea concursului Cea mai Frumoasă Fațadă.

Art.3 Concursul este organizat în scopul înfrumusețării Municipiului Bucureşti şi îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor prin implicarea lor în activităţile gospodăreşti privind întreţinerea şi curăţenia imobilelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie şi a spaţiilor verzi aferente, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare: Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, locuitorii Municipiului Bucureşti pot participa la înfrumusețarea orașului, prin amenajarea faţadelor clădirilor, a balcoanelor şi a spaţiilor verzi adiacente imobilelor cu plante naturale decorative, arbori şi arbuşti ornamentali, în funcţie de posibilităţile de amenajare şi în condiţiile respectării prevederilor legale.

Concursul îşi propune să recompenseze eforturile locuitorilor care contribuie la imaginea unui oraş curat, primitor şi înfloritor.

Art.4 În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

Participant - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care înscrie în concurs o amenajare cu plante naturale decorative, arbori şi arbuşti ornamentali având ca obiect al amenajării: fațada, balconul, grădina.

Fațadă - Partea exterioară, verticală a unei clădiri, vizibilă din stradă.

Pot fi:

- fațade amenajate cu vegetație;

- fațade verzi.

Balcon - platformă cu balustradă pe peretele exterior al unei clădiri, vizibil din stradă.

Pot fi:

- balcon deschis, semideschis sau închis;

- terase cu suprafață mai mică de 20 mp;

- logie sau galerie exterioară.

Grădină - suprafață de teren amenajată cu plante naturale din specii decorative sau/și utilitare, tehnice, cu rol estetic, recreațional și ambiental, vizibilă din stradă.

Pot fi:

- grădini individuale;

- grădini colective (complex urban rezidențial sau aferente altor funcțiuni);

- grădini de fațadă.

Organizator - Primăria Municipiului București, prin Centrul Cultural al Municipiului București - ARCUB.

Art. 5 Principiile care stau la baza organizării concursului sunt următoarele:

a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare persoană interesată să aibă dreptul de a participa în cadrul prezentului concurs;

b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la concurs prin postarea pe site-ul www.pmb.ro, adresa concurs.pmb.ro și pe site-ul www.arcub.ro a anunțului de participare și a regulamentului de concurs;

c) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție în cadrul concursului;

d) participarea activă - asigurarea dreptului fiecărui cetățean de a contribui la imaginea și sănătatea orașului în care trăiește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 (1) Concursul se va organiza pe trei secțiuni:

SECŢIUNEA I - Cea mai frumoasă faţadă;

SECŢIUNEA II - Cel mai frumos balcon;

SECŢIUNEA III - Cea mai frumoasă grădină.

(2) Fiecare secțiune va fi împărțită pe categorii, astfel:

Secţiunea "Cea mai frumoasă faţadă":

Categoria - persoane fizice

Categoria - asociaţii de proprietari/locatari

Categoria - persoane juridice

Secţiunea "Cel mai frumos balcon":

Categoria - persoane fizice

Categoria - persoane juridice

Secţiunea "Cea mai frumoasă grădină":

Categoria - persoane fizice

Categoria - persoane juridice

Art.7 Concursul se adresează amenajărilor deja realizate la momentul înscrierii acestora în concurs.

Art.8 Concursul se va derula în perioada 15.05.2017-25.06.2017, astfel:

15.05 - lansarea concursului;

15.05 - 11.06 - perioada de înscriere a amenajărilor realizate de participanți;

12.06 - 14.06 - perioada de votare de către cetățeni;

12.06 - 18.06 - perioada de jurizare de către un juriu, incluzând vizita pe teren a membrilor juriului/reprezentanţi ai Organizatorului;

22.06 - publicarea rezultatelor pe site-ul www.pmb.ro, adresa concurs.pmb.ro și pe site-ul www.arcub.ro;

23 - 25.06 - prezentarea amenajărilor câștigătoare şi înmânarea diplomelor.

Art.9 Prezentul REGULAMENT este document public şi va fi adus la cunoştintă publicului prin intermediul paginilor de internet proprii www.pmb.ro, adresa concurs.pmb.ro și pe site-ul www.arcub.ro

Art 10 Toate documentele întocmite în cadrul concursului constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Art.11 (1) Poate participa în cadrul concursului orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, asociațiile de proprietari, asociațiile de locatari, persoanele fizice autorizate, asociațiile, fundațiile și instituțiile publice înființate în condițiile legii române ori străine, altele decât cele din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti, precum și societățile comerciale, denumite în continuare Participant.

(2) Participarea este liberă și fără obligații.

Art. 12 Participanții trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

A. În cazul persoanelor fizice:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) nu este salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului concurs din partea Organizatorului;

c) este proprietar sau are drept de folosință asupra imobilului care face obiectul amenajării realizate.

B. În cazul persoanelor juridice:

a) are adresa/sediul principal sau secundar pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti;

b) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) este proprietar sau are drept de folosință asupra imobilului care face obiectul amenajării realizate;

d) reprezentantul legal al persoanei juridice nu este salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului concurs din partea Organizatorului;

e) și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13 Amenajarea înscrisă în cadrul concursului poate fi considerată eligibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) nu încalcă prevederile legale în vigoare aplicabile pe teritoriul României;

b) are ca obiect imobilul aflat în proprietatea sau folosinţa participantului;

c) imobilul asupra căruia s-a realizat intervenția decorativă se află pe raza teritorială a Municipiului București.

Art. 14 Înscrierea şi participarea la concurs nu presupune perceperea de costuri sau taxe de participare.

Art. 15 (1) Participanții pot înscrie la concurs amenajări realizate cu plante naturale decorative, arbori și arbuști ornamentali, corespunzătoare fiecărei secțiuni.

(2) Pentru secțiunea Cea mai frumoasă faţadă se pot înscrie în concurs acele imobile amenajate din punct de vedere decorativ, estetic, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt vizibile din stradă;

- au un aspect curat, întreţinut, cu elemente (balcoane, ferestre etc) unitare;

- spațiile exterioare (glafuri, balcoane) sunt amenajate cu plante naturale decorative prin frunze și/sau flori, oferind o imagine estetică de ansamblu a clădirii, în armonie cu vecinătăţile.

(3) Pentru secțiunea Cel mai frumos balcon se pot înscrie în concurs acele imobile amenajate din punct de vedere decorativ, estetic, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt vizibile din stradă;

- au un aspect curat, întreţinut;

- se înscriu armonios în contextul ansamblului clădirii și al ansamblului urban;

- sunt amenajate cu plante naturale decorative prin frunze sau/și flori, arbuști și subarbuști naturali, plante agățătoare, care să ofere o priveliște frumoasă și relaxantă privitorului;

- amenajarea contribuie la obținerea unui loc atractiv din punct de vedere vizual, relaxant și benefic pentru sănătate, la crearea unei imagini estetice a imobilului.

(4) Pentru secțiunea Cea mai frumoasă grădină se pot înscrie în concurs acele imobile amenajate din punct de vedere peisagistic care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt amenajate cu arbori, arbuști și subarbuști, plante naturale din specii decorative sau/și utilitare, tehnice, plante decorative prin frunze sau/și flori (anuale, bienale, perene), garduri vii, liane, gazon, înlocuitor de gazon, etc;

- permit vizualizarea amenajărilor de către trecători, din zone pietonale deschise circulației publice.

NOTĂ: Toate amenajările efectuate trebuie să asigure siguranţa persoanelor şi a bunurilor materiale.

Art. 16 Fiecare amenajare înscrisă va fi asociată unui singur participant.

Art. 17 Înscrierea la concurs a amenajărilor se va face prin accesarea de către participanți a aplicației de concurs disponibilă online pe pagina Organizatorului www.pmb.ro, adresa concurs.pmb.ro în care:

- se va completa formularul de înscriere (anexa nr.1 la prezentul Regulament) existent pe pagina Organizatorului, adresa concurs.pmb.ro formular care cuprinde inclusiv datele de identificare ale participantului și ale imobilului care face obiectul amenajării;

- se vor încărca minimum 3 - maximum 5 fotografii reprezentative ale amenajării ce se înscrie în concurs, în format jpeg/jpg/png, din care cel puțin 2 fotografii de ansamblu realizate din stradă care să permită identificarea lor pe teren și 1-3 fotografii de detaliu;

- se va completa un scurt text explicativ care să menționeze: suprafața amenajată, conceptul amenajării, vegetația utilizată, cromatica, etc.

Art. 18 Toate amenajările realizate și înscrise în concurs trebuie să răspundă cerinţelor prezentului Regulament.

Art. 19 Participanții la concurs își asumă întreaga responsabilitatea ca, imaginile/fotografiile înscrise să nu conţină un limbaj licențios sau unul care să contravină bunelor moravuri, conform legislației în vigoare, fiind interzisă inclusiv propaganda politică sau orice tip de promovare comercială.

Art. 20 (1) Fiecare amenajare înscrisă în concurs va fi verificată de către Organizator în vederea evitării situațiilor prohibite la art. 19, și numai după obținerea avizului Organizatorului, devine activă în cadrul aplicației de concurs, participanții urmând a primi o înștiințare prin e-mail în acest sens.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite afișarea în aplicația de concurs a acelor imagini sau mesaje care se încadrează în prevederile art. 19.

CAPITOLUL III

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ŞI CRITERIILE DE JURIZARE

Art. 21 (1) Selecția amenajărilor se va face de către un juriu numit prin dispoziție a Primarului General al Municipiului București.

(2) În cadrul concursului, la fiecare secțiune şi categorie a acestuia, vor exista premii ale publicului, unde câștigătorii vor fi desemnaţi în funcţie de numărul de voturi primite din partea publicului.

Art. 22 Atribuțiile membrilor juriului sunt următoarele:

- se întrunesc în ședința pregătitoare pentru a lua la cunoștință prevederile prezentului Regulament;

- analizează și evaluează amenajările înscrise în cadrul concursului de către participanți;

- participă la vizitarea pe teren a amenajărilor selectate;

- stabilesc, în ședință, punctajul pentru fiecare amenajare analizată și evaluată, în baza criteriilor prevăzute în prezentul Regulament;

- desemnează amenajările câștigătoare în cadrul concursului.

Art. 23 În vederea jurizării amenajărilor înscrise în concurs, vor fi validaţi doar participanții care se încadrează în cerinţele prevăzute la art. 12 din prezentul Regulament.

Art. 24 Vor fi jurizate doar acele amenajări care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 şi art.15 din prezentul Regulament.

Art. 25 Juriul concursului va analiza şi va puncta amenajările conform următoarei grile de evaluare:

Denumire criteriu

Punctaj maxim

Integrare armonioasă în sit / ansamblu sau obiect de arhitectură, coerența stilistica a elementelor ansamblului

20

Neafectarea structurii de rezistență a clădirilor și/sau a stilului arhitectural

10

Vizibilitate din spațiul public și efect global (imaginea către oraș)

10

Originalitate, Expresie Estetică și Design Peisagistic (compoziție, volum, cromatică, armonia formei, asigurarea decorului eșalonat pe sezoane de vegetație, participarea la armonia ambientală a micro-peisajului prin parfum, culoare, etc.)

30

Sustenabilitate și Aport ecologic (prin asociere și utilizare în amenajare de specii/varietăți de plante care favorizează biodiversitatea şi dezvoltarea durabilă, absorb sau rețin praful sau noxele, au consum redus de apă și reclamă lucrări minime de întreținere, etc.)

30

Total punctaj

100

Art. 26 (1) Pentru categoriile ce vor fi premiate în baza punctelor acordate de către juriu, fiecare membru al acestuia va analiza fiecare amenajare înscrisă în concurs, în cadrul fiecărei categorii, și va acorda punctajul propriu conform criteriilor menționate mai sus.

(2) În cadrul procesului de jurizare, membrii juriului/reprezentanţi ai Organizatorului se vor deplasa pe teren pentru vizualizarea amenajărilor, contactând în prealabil participanții vizați; aceștia vor completa în formularul de concurs toate datele necesare pentru facilitarea identificării lor (nume/prenume, denumire pentru persoanele juridice, tel./fax și e-mail).

Art. 27 Punctajul maxim care poate fi obținut de o amenajare în cadrul concursului, după analiza membrilor juriului, este de 100 de puncte şi reprezintă media aritmetică, cu 2 zecimale nerotunjite, a punctajelor totale obţinute de la toţi membrii juriului.

Art. 28 Câștigătorii concursului, în cadrul secțiunilor stabilite conform prezentului Regulament, vor fi acei participanți care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare, rezultat conform art. 27.

Art. 29 (1) Conform calendarului concursului menționat la art. 8, în perioada 12.06 - 14.06. 2017, fiecare cetățean poate vota amenajările preferate participante în cadrul concursului, pe fiecare secţiune şi categorie în parte.

(2) Pentru a vota, publicul interesat trebuie să acceseze site-ulwww.pmb.ro sau adresa concurs.pmb.ro. Fiecare cetăţean va avea dreptul să voteze amenajările preferate, în cadrul fiecărei secțiuni, la fiecare categorie, prin acordarea unui singur vot.

(3) Amenajările votate de public care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, pe fiecare secțiune şi categorie în parte, vor primi premiile publicului.

(4) În cazul în care o amenajare, care a obținut voturi din partea publicului nu poate fi identificată pe teren sau, dacă în urma verificării criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul Regulament, se constată că acestea nu sunt îndeplinite, amenajarea clasată pe locul imediat următor în ordinea voturilor obținute va fi desemnată câștigătoare.

Art. 30 (1) La cererea Organizatorului, documentele necesare pentru dovedirea îndeplinirii cumulative a tuturor criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul Regulament vor trebui prezentate de participanţi înainte de anunțarea câștigătorilor - amenajările alese de juriu, respectiv cele care au primit cele mai multe voturi din partea publicului.

(2) Câștigătorii concursului vor fi anunțați prin postarea unui anunț public de către Organizator pe site-ul www.pmb.ro , adresa concurs.pmb.ro şi pe site-ul www.arcub.ro.

CAPITOLUL IV

PREMII CARE VOR FI ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Art. 31 (1) În cadrul concursului Organizatorul va acorda premii în valoare totală de 214.000 lei net.

(2) Categoriile de premii acordate în cadrul concursului vor fi următoarele:

1. Secţiunea"Cea mai frumoasă faţadă" :

Premiul Juriului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria asociaţii de proprietari/locatari :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Premiul Publicului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria asociaţii de proprietari/locatari :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

2. Secţiunea "Cel mai frumos balcon":

Premiul Juriului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

3.000 lei

2.000 lei

1.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

3.000 lei

2.000 lei

1.000 lei

500 lei

Premiul Publicului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

3.000 lei

2.000 lei

1.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

3.000 lei

2.000 lei

1.000 lei

500 lei

3. Secţiunea "Cea mai frumoasă grădină ":

Premiul Juriului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Premiul Publicului:

Categoria persoane fizice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Categoria persoane juridice :

Premiul I

Premiul II

Premiul III

10 Menţiuni

5.000 lei

4.000 lei

3.000 lei

500 lei

Art. 32 (1) Pentru a intra în posesia premiilor, participanții ale căror amenajări au fost desemnate câștigătoare, vor comunica Organizatorului datele personale și cele bancare în vederea efectuării plății.

(2) Necomunicarea datelor prevăzute la alin. (1), în termen de 60 zile de la anunțarea publică a rezultatelor, atrage decăderea câștigătorului din dreptul de a revendica premiul obținut, sumele reportate urmând a reîntregi bugetul Organizatorului.

Art. 33 Organizatorul sau persoana împuternicită pentru acordarea premiului va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare la data respectivă.

CAPITOLUL V

DECERNAREA PREMIILOR

Art. 34 Înregistrarea în cadrul concursului reprezintă autorizarea de către participanți a dreptului Organizatorului de a utiliza imaginile transmise pentru realizarea unor colaje foto sau a unor expoziții, în scop necomercial.

Art. 35 Prezentarea amenajărilor câștigătoare şi înmânarea diplomelor va fi realizată în cadrul unui eveniment dedicat, ce va avea loc în perioada 23 - 25 iunie 2017.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 36 Eventualele diferende apărute între Organizator şi oricare participant vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau, dacă astfel nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit dreptului comun.

ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursului Cea mai Frumoasă Fațadă

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

A. PERSOANĂ FIZICĂ:

Nume

Prenume

Telefon/fax

E-mail

Adresa imobilului care face obiectul concursului

Declar pe propria răspundere că :

o Am citit REGULAMENTUL CONCURSULUI, l-am înţeles, sunt de acord în totalitate cu acesta şi mă oblig să îl respect în totalitate şi în mod corespunzător.

o Sunt proprietar/am drept de folosință asupra imobilului care face obiectul amenajării realizate.

o Nu sunt salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului CONCURS din partea Organizatorului.

Scurtă descriere a amenajării realizate (text de maximum 200 - 300 cuvinte, în limba româna, explicând suprafața amenajată, conceptul amenajării, vegetația utilizată (tipul plantelor: anuale, bienale sau perene; arbuşti, subarbuşti, arbori ), cromatica, etc:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B. PERSOANĂ JURIDICĂ (SOCIETATE COMERCIALĂ / ASOCIAŢ IE DE PROPRIETARI/LOCATARI)

Denumire

Sediul social

Cod unic de înregistrare/cod fiscal

Reprezentant legal

Nume

Prenume

Telefon/fax

E-mail

Adresa imobilului care face obiectul concursului (sediul social/sediul secundar)

Declar pe propria răspundere că :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________